عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ فروردین ۱۳۹۳

۶ تا رضا‌شاه لازمه که فقط تهرون درست بشه؛ تازه اگه بشه!


جواب

روحانی:


جواب

حافظ نظام:


جواب

انقلاب ما و هواپیمای مالزیایی:


جواب

منم مثل بقیه:


جواب

تغییر رژیم به قیمت تجزیه مملکت:


جواب

ایرون، درست بشو:


جواب

به وجود خدا:


جواب

سایت جدید جیم‌جیم:


جواب

ایرونیای اینجا:


جواب

بیشتر