آنچه می‌گویم به قدر فهم توست...مردم اندر حسرت فهم درست—مولوی، دفتر سوم