عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ فروردین ۱۳۹۳

گفتی که کجار رفتند آن تاجوران اینک / ز ایشان شکم خاک است آبستن جاویدان

آگهی ترحیم

جوئیش‌فرندای راستکی

جشن

دوم خرداد ۱۳۷۶

سینمای آریامهری

رادیو

مادر ایرونی‌...که از تصاویر سلطنتی سانسور شد....

دیدار چارلز(مفتخور) از کانادا

زباله نیستند

 

آنها که چنین بار کامیون شده اند، زباله نیستند، انسان اند و کارگران رفتگر پایتخت ایران "تهران". تنها در عقب مانده ترین کشورهای افریقائی و شاید آسیائی چنین صحنه ای در کلان شهرها و بویژه پایتخت آنها پیدا می شود. به سن و سال آنها که لباس رفتگری شهرداری تهران را بر تن دارند دقت کنید. در میان آنها نوجوانانی 13 – 14 ساله و شاید کمتر را هم پیدا می کنید. همچنان که از ملیت های مختلف.

 

الهام چرخنده

بیشتر