عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۰ دی ۱۳۹۱

در حال حاضر؛ دشمن (آخوند) به ایران حمله کرده است و جنگ دیگری در کار نیست.


جواب

آیا موافق هستید که جمهوری اسلامی در اصل جمهوری شیطانی است و اینکه هم اکنون ابلیس بر سرزمین کوروش حکم فرمایی میکند؟


جواب

بیشتر