نگاهِ طنزمجلهٔ توفیق به بهانهٔ باز گشایی مرکز اتمی ایران در سالِ ۱۳۴۵ خورشیدی.