عشق آمریکایی من
       سی‌و‌دو شعر برای وندی

پانزده. 

ای درد

مجید نفیسی


ای درد
تا چند جان او را می‌خَلی
که دلدار من دیگر
از کشیدن بار تن بیزارست
و می‌خواهد آن را
چون پیله‌ی شاپرکی واگذارد
و به سوی ماهِ بلند
پر گشاید.

من دستش را می‌گیرم
و می‌گویم: "آرام باش"
و لب بر لبش می‌گذارم
تا دردش را
با بوسه‌ای بربایم.

از قرصهای مسکنش بیزارم
که جانش را می‌کاهند
و از او
کالبدی بی‌جان می‌سازند.
تن او زیباست
اما تنها با جانش.

هرگاه در چشمانش می‌نگرم
می‌خواهم از پوست خود درآیم
و با جانش درآمیزم.
ای درد
دلدارم را رها کن
تا او بار دیگر
به تن خود درآید
و با خود یکی شود.

        سیزدهم مارس دوهزار‌و‌سیزده 

اشعار: ۱. روی پل ۲: کاش آب بیاید ۳. سبدهای خالی ۴. قهوه‌جوش ۵. دل بی‌قرار ۶. رختشویی ۷. گل کاغذی ۸. حقیقت ساده ۹. پرنده‌ی فارسی‌خوان ۱۰. باغبان ۱۱. سروهای گمشده ۱۲. دیدار از دیوار ۱۳. آیا عشق جامی از هورمونها‌ست؟ ۱۴. روز استقلال ۱۵. ای درد ۱۶. فصل چیدن تمشكها ۱۷. چه كسی رشک‌انگیزتر است؟ ۱۸. تماشای بیسبال ۱۹. شبی در کالیستوگا ۲۰. خوابِ "ماجرای نیمروز" ۲۱. برای ابدیت شعر نمی‌گویم ۲۲. رد‌پاهای ما در مائوئی ۲۳. از خلیج تا خیزابها ۲۴. قربانگاه شعر ۲۵. دوبلین ۲۶. تماشاي برف با وندی ۲۷. ساندویچِ جورج حبش ۲۸. آمیزه‌ی بامدادی ۲۹. سکته ۳۰. كبوتر مست ۳۱. عاشق یا فارغ؟ ۳۲. سالگرد در رم

My American Love
        Thirty-Two Poems for Wendy


Fifteen.

Oh, Pain

        By Majid Naficy


Oh, pain
How long you have pierced her soul!
My lover detests bearing
The burden of her body
And wants to leave it
Like the cocoon of a monarch
And fly toward the high moon.

I hold her hand
And say: “Be calm”
And put my lips to hers
To snatch her pain
With a kiss.

I detest her pain pills.
They lessen her soul
And turn her into
A lifeless frame.
Her body is beautiful
But only with her soul.

Every time I look at her eyes
I want to come out of my skin
And mix with her soul.
Oh, pain
Let my lover go
So that she once again
Enters her body
And becomes one with herself.

        March 16, 2013 

POEMS: 1. On the Bridge, 2. I Hope the Water Returns, 3. Empty Baskets 4. Coffee Maker 5. Anxious Heart 6. Washing 7. Bougainvillea 8. Simple Truth 9. Persian-Singing Bird 10. The Gardener 11. Lost Cypresses 12. Visiting the Wall 13. Is Love a Glass of Hormones? 14. Independence Day 15:  Oh, Pain 16. The Season of Picking Raspberries 17. Who Is More Envied? 18. Watching Baseball 19. A Night in Calistoga 20. Dreaming “High Noon" 21. I Do Not Write Poetry for Eternity 22. Our Footprints in Maui 23. Bay to Breakers 24. The Altar of Poetry 25. Dublin 26. Watching the Snow with Wendy 27. George Habash Sandwich 28. Morning Blend 29. Stroke 30. Mating Dove 31. In or Out of Love? 32.  Anniversary in Rome