از پرویز جاهد درباره این مستند از سایت بی.بی.سی فارسی:
فیلم مستند پیکان او که درباره خط تولید اتومبیل پیکان در کارخانه ایران ناسیونال سابق ساخت، هنوز نمونه خوبی از مستندهای صنعتی در سینمای ایران به حساب می آید. در این فیلم آقای شیردل، بدون استفاده از نریشن و تنها با ترکیب تصویر و موسیقی (سمفونی "دنیای نو" اثر دور ژاک)، خط تولید اتومبیل پیکان را به تصویر کشیده است.