عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

چرا برزیل این جور باخت؟


جواب

پیش‌بینی شما از نتیجه ایران و بوسنی و هرزگووین چیست؟


جواب

ایران در بازی با آرژانتین چطور بازی کرد؟


جواب

مهاجرت به کجا را ترجیح می دهید؟


جواب

بیشتر