عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ مهر ۱۳۹۱

امپراتوری رسانه‌ای خامنه‌ای

عمر خیام (محصول ۱۹۷۵، پارامونت)

ایرانی روز: تاتیانا فضلعلی زاده، هنرمند نقاش

تاتیانا فضلعلی زاده و نقاشی هایش

فتح ایران به دست اعراب مسلمان و تاریخ نگاری مدرن

پیکان - ساخته کامران شیردل - ۱۳۴۹

بیشتر