مهرانگیز کار، حقوقدان: هدف از نوشتن این نامه، محدود کردن قدرت جمهوری اسلامی است