در حالی که معترضان به بی‌آبی شعار سرنگونی نظام جمهوری اسلامی را سر دادند، نامه نماینده مجلس خبرگان به علی خامنه‌ای با لاک‌گیر سانسور شد، تا همچنان رهبر جمهوری اسلامی از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند.

گزارشی از مجتبا پورمحسن