مصاحبه رادیو زمانه  با نویسنده هلندی که با لهجه شیرازی صحبت میکند.