عمومی

دنبال کن


عضو از ۲ تیر ۱۳۹۹

«وقتی همه چیز نیست و نابود می‌شود»

مستانه

رنده شدن در ساعت شش و چهل و پنج دقیقه صبح.

گیس‌بریده!

خاربوته*

پروانگی

پد بهداشتی یا بیرق نجابت؟

غسل تبعید!

پریرا

پناه بر استخوان

بیشتر