عمومی

دنبال کن


عضو از ۲ تیر ۱۳۹۹

دهان کافوری

از اعترافات

آن شکاف میان شکم

برای تو، از خیابان

تب روده، رود رود

غضروف

اُسُّخون!

«مرا به خانه‌ام ببر»...

م...ک..ا...ل..م...ه!

حجره*

بیشتر