بی بی سی: کرونا همه کشورهای جهان را با چالش‌های بی سابقه ای مواجه کرده است. کشوری که سالها درگیر تحریم و تنش بوده این چالش‌ها را جدی تر احساس می کند. عده ای به دونالد ترامپ نامه نوشته و از او خواسته اند تحریم‌ها را در این موقعیت بردارد، شمار دیگر به دولت آمریکا هشدار می دهند که برداشتن تحریم‌ها تنها دست حکومت ایران را برای سرکوب مخالفانش در داخل و کمک به بازوهای جنگ نیابتی اش در خارج بازتر می کند. میهانان: مریم معمارصادقی ، فعال سیاسی، طرفدار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی است. پوریا آسترکی کارشناس تحلیل و کاربرد رسانه های اجتماعی از مخالفان تحریم های آمریکاست