غضنفر میره آمپول بزنه, خانم پرستار با شوخی بهش میگه: طرف شاگرد بزنم یا طرف راننده؟ غضنفر میگه: هر طرف میزنی بزن, فقط دست به دنده نزن که راه میفته!—تو کلینیکی در غضنفر ستان