فاسد ترین زنِ دنیا..... پس از سال ها تحقیق اعلام شد:مادرِ شنگولو منگولو حبّه انگور بود....!! که بدون شوهر 3تا بچه داشت و هیچ وقت خونه نبود...