عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۳ بهمن ۱۳۹۱

سخنرانی مهم احمدی نژاد در استادیوم ازادی ,روحانیت و اخوند یعنی پشم!!!

باز آخوند با عمامه , با دروغ های فراوان،...

خامنه ای جواب دندان شکنی به احمدی نژاد داد

کوروش - جون مادرت- بلند شو گند زدیم

بیشتر