ما فقط به هم فکر می‌کنیم؛ تو، پشت میز کافه‌ای در پاریس، من، پشت پنجره‌ی اتاقی در تهران، و هیچ پلی برای به هم رسیدن نیست، مگر عشق که سال به سال پیرتر می‌شود.