اگر پیه شیر با سیر بکوبند و اندر خویشتن مالند، دد و دام آهنگ دریدن آنکس نکند!