این عکس تقریبا ۶۰ سال پیش گرفته شده. مادر من (نفر سوم از راست) بهمراه ۶ خواهرش. من هم تو عکس هستم :)

تو شکم مامانم..............

دیدم جی جی عکس خانوادگی گذاشته، حسودیم شد :)