از صفحه توییتر "یک محیط بان":

سه یوزپلنگی که دوازدهم آبان در پارک ملی توران مشاهده شده بودند شناسایی شدند؛
پریه : مادر خانواده
خورشید : دختر پریه
بهمن : پسر پریه