آنها که چنین بار کامیون شده اند، زباله نیستند، انسان اند و کارگران رفتگر پایتخت ایران "تهران". تنها در عقب مانده ترین کشورهای افریقائی و شاید آسیائی چنین صحنه ای در کلان شهرها و بویژه پایتخت آنها پیدا می شود. به سن و سال آنها که لباس رفتگری شهرداری تهران را بر تن دارند دقت کنید. در میان آنها نوجوانانی 13 – 14 ساله و شاید کمتر را هم پیدا می کنید. همچنان که از ملیت های مختلف.