جمهوری اسلامی برای حفظ نظام قوانینش را نقض می کند.