از تمدن بیش از ۵۰۰۰ ساله‌ی جیرفت و شاهنشاهی هخامنشیان تا به امروز.

در اهمیت جایگاه و نماد شیر برای ایرانیان باستان همین بس که مصریان هنگامی که بخشی از شاهنشاهی هخامنشیان بودند یک حرف «ر» ویژه و اختصاصی در زبان و نوشتار هیروگلیف به شکل شیری نشسته، برای نگاشتن نام سرزمین‌های ایرانی و شاهنشاهان ایرانی (دو بار برای کوروش بزرگ، ۴۵ بار برای داریوش بزرگ، ۴۳ بار برای خشایارشا، ۷ بار برای اردشیر اول و یک بار برای داریوش سوم) ایجاد کرده بودند.

تصاویر: نقشی از شیر بر اثری از تمدن بیش از ۵۰۰۰ ساله جیرفت، نام شاهنشاه داریوش به زبان خط هیروگلیف مصری