روز دوشنبه 8  دیماه 1400 مصادف است با 87 امین  زادروز فروغ فرخزاد شاعره برجسته معاصر.

 

اینجا کوچه ائی  است  که خونه پدری فروغ در آن قرار دارد.  قبلا اسمش " خادم آزاد " بود.

با غزلی از حافظ به استقبال  تولدش میرویم.

 

 
عيب رندان مکن اي زاهد پاکيزه سرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
من اگر نيکم و گر بد تو برو خود را باش
هر کسي آن درود عاقبت کار که کشت
همه کس طالب يارند چه هشيار و چه مست
همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت
سر تسليم من و خشت در ميکده ها
مدعي گر نکند فهم سخن گو سر و خشت
نااميدم مکن از سابقه لطف ازل
تو پس پرده چه داني که که خوب است و که زشت
نه من از پرده تقوا به درافتادم و بس
پدرم نيز بهشت ابد از دست بهشت
حافظا روز اجل گر به کف آري جامي
يک سر از کوي خرابات برندت به بهشت