گذشته دوران تو سری ها

دارین می افتین مثِ این رو سری ها

که افتادن از سر زن های‌ کشورم

نگو ندیدیشون کوشن اینا؟

نگو‌ ندیدیشون نگو‌ کوشن ؟

چهل ساله که‌ زوری توو روپوشن

پیچوندن بهشون توو روز تو‌و شب