آهنگی ست که تارش دل است و زخمه اش نوا.

گاهی برای نوشتن این می شود آوای جانم...