دویچه وله:

سانسور لوگوی باشگاه فوتبال "آ اس رم"، واکنش تمسخرآمیز کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت. تلویزیون دولتی ایران پستان گرگ ماده در لوگوی باشگاه فوتبال رم را سانسور کرده بود.

 

برو به آدرس