jadidonline:

ناصرالدین شاه چه آن "شاه شهید" باشد که حکومت قاجاریه مبدِع و مُبلّغش بود و چه آن "شاه آلوده به استبداد و ظلم" که "جز لذت شکم و زیر شکم از چیز دیگر متلذذ نمی‌شد" و اطرافیان "از بام تا شام تنقل به تنور شکمش می‌ریختند"،(۱) یک چیز روشن است: ایرانیان که ۱۱۶۶ سال پس از مرگ سلطان صاحبقران، همچنان فنجان‌ها و قلیان‌ها و لاله‌های مزین به شمایلش را معامله می‌کنند، چیز زیادی از او نمی‌دانند و میراثش را به درستی نمی‌شناسند.

برو به آدرس