rahetudeh.com:

 با کوبیدن مهر "جنایتکار" بر پیشانی این و آن شاید بتوان خیال خود را آسوده ساخت و با تصور انجام وظیفه به کنجی خزید، اما مسئله فراتر از کوبیدن چنین مهرهائی بر پیشانی این و آن است. باید دید چرا چنان شد؟ چگونه سازمان داده شد؟ زمینه چگونه فراهم ساخته شد؟ دسته بندی ها از ابتدای انقلاب و سپس تاسیس جمهوری اسلامی در درون حاکمیت چگونه بود؟ چه جریاناتی از ابتدا بدنبال این جنایت بودند و چه اهدافی را دنبال می کردند؟

 

برو به آدرس