www.slideshare.net/slideshow:

تکفیرو تعزیر نمودن ، زندان کردن، زجر دادن و کشتن و اخیرا اسید پاشی زبان ارتباطی آخوندهای نادان با ملت ما بوده است.  این روضه خوانان متحجر و ناسپاس که اگر نذرو خمس و صدقه های ایرانی نبود باید عملا گدایی می کردند،  برای ما درروی زمین جهنم ساخته اند تا به بهشت خیالیشان هدایت شویم. 

برو به آدرس