مانا نیستانی: مرگ دنیا فنی زاده، عروسک گردان کلاه قرمزی، که در اثر سرطان عضله دست درگذشت.