معلوم نیست چرا خیل بزرگی از هموطنان این توّهم را دارند و با نوعی همزاد پنداری و نگاه عاقل‌‌اندرسفیه پافشاری میکنند که افغانهائی که از هواپیما سقوط کردند نادان بودند!

اینان با کاراکتری نامرئی و ناموجود در داستان، همزادپنداری میکنند. درحالیکه او را بسختی و بسختی (!) احمق می‌پندارند. با این تفاوت که خودشان همزاد خودشان را مسخره میکنند و به او با پوزخندی هیستریک میخندند. با کوفتن بر سر او و ابله خواندنش، ضمن سرزنش ضمنی خود؛ احساس عاقل بودن هم میکنند!

در واقع توی سر خودشان میزنند! مثل وقتی که مهران مدیری تماشا میکنند!

این مهندسین فضانوردی و کارشناسان درس‌نخوانده علم سیاست و این صاحبان علم لدنّی، به گونه‌ای کل واقعه را عوض میکنند که شکی باقی نمیگذارند که باید به عقلشان شک کرد!

افغانها نادان نیستند!
آن افغانها که از هواپیما سقوط کردند هم، خیلی بیشتر از بسیاری از شما عقلشان میرسید و میرسد!
اشتباه آنها این بود که فکر کردند با آویختن به هواپیما، آمریکائیان را متوجه نیاز خود در نجات از دست طالبان خواهند کرد. عاجزانه میخواستند، اگر جا هست در همین هواپیما جا داده شوند و اگر نمیشود؛ هواپیمای دیگری برای "نجات" آنها بیاید.

"نادانی" آنها آنجا بود که باورشان نشد که خلبان آمریکائی، دارد از روی آنها روی باند میراند! تصور میکردند این سرعت گرفتن هواپیما، فشار بر آنهاست تا هواپیما را رها کنند!
دیر فهمیدند که از کارکنان برج مراقبت پرواز گرفته تا خلبان، کسی برای جان آنها پشیزی ارزش قائل نیست!!!

مترجمان و یاری‌دهندگانی که بدون وجود آنها کار آمریکائیان در ویتنام بسیار سخت‌تر میشد؛ در شهر سایگون، در تلاش برای نجات، با لگد فرمانده هلیکوپتر با همان نردبان از ساختمان سقوط کردند. آنها نردبان سواری بلد نبودند؟!!!

اینهمه تحقیر و توهینِ یک ملت قربانی؟!
این قاضی‌های خودخوانده، فکر نمیکنند کار خلبان """جنایت""" است؟

در سال 88 که خودروی نیروی انتظامی از روی مردم معترض رد شد و آنها را زیر گرفت؛ مردم احمق بودند؟!!! آیا نمی‌فهمیدند نباید توی خیابان جلوی ماشین راه رفت؟!!!

احمق آنهایی هستیم (!) که سه تا آخوند جوزی، چهل و سه سال است با نعلین بر سرمان میکوبند و هرکه میگوید خاک بر سرت؛ به او توپیده‌ایم که : چرا توهین میکنی آقا!

خوب است بتوانیم دست از این منزه‌طلبی احمقانه برداریم!
برخی از ما ملّت، سرآمد شاخۀ "مغزپایان" هستیم!

آخوند جوزی: کنایه از کوچک‌مغز بودن آخوند
در مورد مغز نعلین‌خوردۀ این هموطنان، چیز بیشتری نمیگویم!

شاخۀ مغزپایان: