عمومی

دنبال کن


عضو از ۴ فروردین ۱۴۰۱

عطّار روح بود و سنائی دو چشم او

روز جهانی عطّار نیشابوری گرامی باد
25 فروردین

خواهد رسید؛ رتبۀ صائب به مولوی
گر مولوی؛ به رتبۀ عطار می‌-رَسَد
صائب تبریزی

عطّار روح بود و سنائی دو چشم او
ما  از  پی  سنائی  و  عطّار  آمدیم
مولاناfa.wikipedia.org/wiki/عطار

en.wikipedia.org/wiki/Attar_of_Nishapur

روز جهانی زن؛ از هرروزه‌روز تا سالی‌یه‌روز

زنها را از هرروزه‌روز به سالی‌یه‌روز تقلیل داده‌ایم!
سال 1975 سال زن بودست.
از نقاط مختلف جهان؛ تمبرهای یادبود این مناسبت را در این چینه گردآورده‌ام.
چند سال قبل...؛ کرونا نبود.
خطر ظهور هیتلر دیگری که از انزوای ذاتی خود در خشم فروریخته باشد محتمل نبود.
خیلی چیزهای دیگر هم نبود و درراه است!
قدر این ایّام را بدانیم.
اینقدر به سروکلۀ یکدیگر کوبیدیم؛ بکجا رسیده‌ایم؟!!!
باید """اتحاد و همدلی""" را بازتعریف کنیم.
هشتم مارس...؛ و هر روز سال بر زنان فرخنده باد.

instagram

facebook

 

بیشتر