عمومی

دنبال کن


عضو از ۴ فروردین ۱۴۰۱

وقتی نوشته مال فرشته باشد... خواندنیست.

هرکدام از آن دو "لکّه" که از آسمان باریدند؛ چند قطره "انسان" بودند؟

دیکتاتورها! قهرمانان و ضدقهرمانان تازۀ نتفلیکس

لمپن پرولتاریا؛ اعمّ از وطنی؛ لاوطنی(!) و الّاوطنی(!)

تفاوت بازیافت امسالتان با پارسالتان چیست؟!!!

باش تا دینگش درآد...

نادر نادرپور؛ مَردی در انتظار خویش

رمضان و کودک‌آزاری با گرسنگی اجباری!

خانه‌تکانی یخچال!

چپ ایرانی و ترجمان ریشخند چپ یونانی!

بیشتر