مادرم، زیبا ترین رخت تنم
ثریا پاستور
 
 
مادرم
زیبا ترین رخت تنم
هیچ دانی که
چون خورشیدی
در روز های دلتنگی ام
چون ستارگانی
در شب های تنهایی ام
چون مهتابی
در کوره راههای زندگی ام
تا که هستم من
همسفر این قطار عمر
آبیاری خواهم کرد
ریشه های وجودم را
در اقیانوس مهر تو
سبز خواهم کرد
خاطراتم را
در دفتر یادگار تن تو
مادرم 
زیبا ترین رخت تنم
 
 
 
ثریا پاستور