عمومی

دنبال کن

soraya pastor


عضو از ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

ای کارون. - ثریا پاستور

دریاب زمان را - ثریا پاستور

مادرم ، زیبا ترین رخت تنم - ثریا پاستور

مست ز می - ثریا پاستور

گلوله ی رهایی - ثریا پاستور

تنها پیامبر زن جهان - ثریا پاستور

زندگی زیباست - ثریا پاستور

پدرم بود که خورشید آورد - ثریا پاستور= با طرح آقای مختار کچچیان

می توان - ثریا پاستور = در یکی از برنامه های رادیویی ( صدای ایران ) ویدئو از : هومن نصرتی فر

بی عدالتی - ثریا پاستور

بیشتر