شاید یکی از مهمترین مشخصه های جامعۀ جوان ایران رشد تعداد و تنوع رستورانها و کافه هایی هستند که بیشتر مطابق ذوق آنها طراحی و ایجاد شده اند. فکر میکنم نگاه کردن به آنچه در تهران میگذرد از طریق این عکسها که با سلیقه و مهر خاصی توسط امید اخوان گرفته شده اند آسان تر باشد.

کلیۀ حقوق این عکسها متعلق به امید اخوان هستند. منبع این عکسها صفحۀ فیسبوک امید اخوان "ایران از طریق لنز من" هستند.

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ