کاملا بی حس -  Perfectly Numb

Source: http://www.behance.net/gallery/perfectly-numb/3903375

 

 

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ