برنامه این هفته از رادیو همراه، با آثاری از یدالله رویایی، اسفندیار منفردزاده، شوپن، فیلیپ گلاس، یادی از ژان لوک گذار، آزادی زیرچترهای قرمز چاتانوگا، و گفتگو با سینماگر و هنرمند بصری شیرین نشاط