چکیده نگاه روحانیت به زن در دو دقیقه همین است. برده‌ی جنسی در رختخواب و ماشین فرزند‌آوری! نکته تاسف‌آور صرف چند دهه وقت برای القای اصلاح‌پذیر بودن این موجودات و استخراج نگاه مترقی از افکارشان بود