ايران اينترنشنال

تعطیلی مدرسه ها در پی همه‌گیری کرونا در بلوچستان پاکستان، کودکان این منطقه فقیر را از تنها امکان آموزشی محروم کرده است، اما با ابتکار دو خواهر یک کتابخانه سیار در این ماه‌ها سرخوشی و امید را با خواندن و نوشتن در دل این کودکان زنده نگه داشته است.

گزارش مهرداد مشایخی