اعدام نکنید!

 اشک های دامنگیر را نمی بینید؟

نوشته دکتر مسعود نقره کار

با صدای فریدون فرح اندوز

تدوین وحید بدیعی

تهیه شده در رادیو پویا