نحوه این مصاحبه و سؤالها به وسیله داریوش کریمی‌ مجری برنامه مورد انتقاد برخی از بینندگان و ابراهیم گلستان قرار گرفته، و حتا گلستان تقاضای عدم پخش آن را از بی‌بی‌سی کرده بود.

نقدعباس میلانی: درباره گفتگوی پرگار با ابراهیم گلستان.

http://www.bbc.com/persian/iran-39171786