خدایا به ما یکی از این  خانوما ببخشید , خنده ها عطا کن.....