سنجش

بیشتر

مهم: کدام را جایگزین وی چت (wechat ) می کنید ؟


جواب

آیا تکنولوژی هسته ای برای منافع ملی ما حیاتی است؟ يا آلترناتیوهای بهتری هست؟


جواب

برای نوشتن به زبان فارسی:


جواب

آیا شما برای موسیقی ، فیلم ، نرم افزار پول میدهید یا مجانی دانلود میکنید


جواب

بیشتر