"هیچگاه نگذارید به آن درجه از ناامیدی برسید که به خیلی‌ کمتر از آنچه لیاقت دارید رضایت بدهید!"