"محسن رضایی این دفعه رئیس جمهور نشه، رو مقام معظم رهبری اسید میپاشه"