قرآن در سوره‌ی النبأ آیه‌ی ۳۳ وعده‌ی دخترانى با پستان‌هایِ برجسته در بهشت میدهد:// مسلما پرهيزگاران را رستگارى است ﴿۳۱﴾ باغچه‏ ها و تاكستانها ﴿۳۲﴾ و دخترانى همسال با سينه‏ هاى برجسته ﴿۳۳﴾ .