اگر رضاخان از ابتداي امر به‌وسيله انگليسيها روي کار نيامده بود و مارک Made in England روي او نخورده بود و پايه‌هاي حکومت خود را بر روي افکار عمومي، عدالت و آزادي استوار مي‌ساخت، مجالس مقننه ايران منتخب دولت نبود، مطبوعات تحت سانسور شديد حکومت پليسي قرار نداشت، متفقين هرگز نمي‌توانستند به‌اين سهولت او را برکنار کنند.

اگر رضاخان از ابتداي امر به‌وسيله انگليسيها روي کار نيامده بود و مارک Made in England روي او نخورده بود و پايه‌هاي حکومت خود را بر روي افکار عمومي، عدالت و آزادي استوار مي‌ساخت، مجالس مقننه ايران منتخب دولت نبود، مطبوعات تحت سانسور شديد حکومت پليسي قرار نداشت، متفقين هرگز نمي‌توانستند به‌اين سهولت او را برکنار کنند. رضاشاه از روسها وحشت چنداني نداشت، بلکه از خشم مردم ايران بيشتر واهمه داشت و مي‌ترسيد. آنچه او را بيش از هر چيز نگران ساخته بود، بيم از انتقاد مردم بود، مردمي که مدت ۱۶ سال در زير فشار حکومت زور و قلدري و استبداد قرار گرفته بودند.

منبع؛ حسين مکي، تاريخ بيست ‌ساله ايران، ج ۸، صص ۱۰۱ـ ۱۰۲.